CLEAMEN 122 - NA PODLAHY S LESKOM 1L

Neohodnotené
 

Čistiaci prostriedok určený na všetky typy podláh vrátane podláh ošetrených metalickým voskom.

Dostupnosť Skladom
3,90 €
3,25 € bez DPH
   
Kód tovaru 209
Značka Cormen
Kategória ČISTIACE PROSTRIEDKY
 

Pri použití 1 l fľaše:

1.Pripravte si fľašu určenú na riedenie alebo vedro, do ktorého budete roztok pripravovať.
2. Do fľaše určenej na riedenie alebo do vedra nalejte pomernú časť vody, v závislosti na požadovanom objeme riedeného roztoku.
3. Vezmite fľašu s koncentrátom a nadávkujte požadované množstvo koncentrátu (pomocou vodoznaku a objemovej stupnice na fľaše).
4. Prelejte priamo alebo pomocou lievika odmerné množstvo koncentrátu do riediacej nádoby.
5. Pripravený zriedený roztok aplikujte podľa vami zvoleného technologického postupu.

Pri použití 5 L a 25 L kanistra odporúčame použiť výpustný kohút.

1. Pri manipulácii vždy používajte predpísané ochranné pracovné pomôcky.
2. Výpustný kohút namontujte namiesto veka, v uzavretej polohe kanister preklopte.

 

Miera znečistenia

1

2

3

10 litrov

15

45

60

pH roztoku

9,2

9,9

10,6


Dávkovanie a riedenie v ml
Po zriedení výrobku na menej ako 30% roztoku, prípravok už nespadá do klasifikácie nebezpečných chemických látok.

Odporúčame:
Dávkovanie robiť pomocou 1 l fľaše s vodoznakom a objemovou stupnicou alebo iného dávkovacieho zariadenia.

Nebezpečné vlastnosti

H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

 

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu

P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte ochranné rukavice/ochranné okuliare.

P301+P330+P331 – PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.

P305+P351+P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vypláchnite vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte  ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P501 – Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

1 l

Hmotnosť 1 kg

Hmotnosť 1 kg