• 1 z 2
 

CLEAMEN 131 - NA KOBERCE EXTRAKTOR

Neohodnotené
 

Vysoko koncentrovaný, nepenivý prostriedok s obsahom enzýmov, určený na riedenie. Vhodný pre čistenie kobercov, čalúnenia, autosedačiek, a to ako z prírodných tak aj zo syntetických vlákien.

od 6,50 €
od 5,42 € bez DPH
Značka Cormen
Kategória ČISTIACE PROSTRIEDKY
Zvoľte variant
Kód tovaru 214 • Hmotnosť/Objem: 1 l Objednané 6,50 €
5,42 € bez DPH
   
Kód tovaru 215 • Hmotnosť/Objem: 5 l Skladom 28,90 €
24,08 € bez DPH
   
 

Vysoko koncentrovaný, nepenivý prostriedok s obsahom enzýmov, určený na riedenie, pre čistenie kobercov, čalúnenia, autosedačiek - a to ako z prírodných tak aj syntetických vlákien.

Výrobok je určený na čistenie extrakčnou metódou. Prednosťou výrobku je jeho protiplesňový účinok. Nevhodné pre materiály a povrchy, ktoré nie sú odolné voči vode. Roztok pripravte a aplikujte extraktorom. Pre odstránenie škvŕn aplikujte koncentrovaný prostriedok priamo na škrvnu. Prostriedok možno použiť i pre ručné čistenie. Tu je nutné dbať na dôkladné vymytie prípravku čistou vodou. 

 

Miera znečistenia

1

2

3

10 litrov

50

150

250

ph roztoku

7,2

8

8


Nebezpečné vlastnosti

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí. Dráždi kožu.

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu

P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte ochranné rukavice/ochranné okuliare. 

P301+P330+P331 – PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.

P305+P351+P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vypláchnite vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte  ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

STYK S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody.

P501 – Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Obsahuje P2: Zmes prírodných a syntetických vonných látok. Môže vyvolať alergickú reakciu. 

 1 l     Hmotnosť 1 kg

5 l     Hmotnosť 5 kg