• 1 z 2
 

CLEAMEN 210 - GASTRON

Neohodnotené
 

Koncentrovaný čistiaci prostriedok na všetky kuchynské povrchy vrátane nerezu a laminátu so silným odmasťovacím účinkom.

od 4,50 €
od 3,75 € bez DPH
Značka Cormen
Kategória ČISTIACE PROSTRIEDKY
Zvoľte variant
Kód tovaru 220 • Hmotnosť/Objem: 1 l Vypredané 4,50 €
3,75 € bez DPH
   
Kód tovaru 221 • Hmotnosť/Objem: 5 l Skladom 18,50 €
15,42 € bez DPH
   
 

Koncentrovaný čistiaci prostriedok na všetky kuchynské povrchy vrátane nerezu a laminátu so silným odmasťovacím účinkom.

Prostriedok je určený na čistenie všetkých kuchynských povrchov a zariadení vrátane nerezu a laminátových povrchov. Má silný odmasťovací účinok a výrazný umývací efekt v potravinárskych i priemyselných oblastiach. Dobre čistí digestory, mastný prach aj v priemysle, znečistenie od sadzí - sklá krbových kachlí, mastnotu zo strojov i spaľovacích motorov.


Na bežné upratovanie pre ľahké a stredné znečistenie prípravok zriedime podľa návodu, na silné znečistenie použijeme koncentrát.
Na menšie plochy aplikujeme pomocou rozprašovača alebo lepšie speňovače zo vzdialenosti cca 20 cm a necháme chvíľu pôsobiť. Potom povrch zotrieme utierkou, špongiou, alebo mikrovláknom.
Pri silnejšom znečistení použijeme na uvoľnenie nečistôt pad, alebo kefu.
Povrch vždy nakoniec opakovane opláchneme čistou vodou.

Na čistenie podlahových plôch zriedime podľa miery znečistenia do vedra a plochu systematicky vymopujeme. Na silne znečistené miesta nastriekame pred mopováním koncentrát vo forme peny a nečistoty uvoľníme padom, alebo kefou. Pri pravidelnom používaní odporúčame cca raz za týždeň opláchnuť podlahu čistou vodou. 

Miera znečistenia

1

2

3

500

750

1 000

 

Nebezpečné vlastnosti

NEBEZPEČENSTVO. Môže byť korozívny pre kovy. Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu

P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/štít.

P301+P330+P331 – PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.

PRI STYKU S KOŽOU (s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou alebo sa osprchujte.

P305+P351+P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vypláchnite vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte  ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ STREDISKO/lekára. 

P501 – Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.


1 l     Hmotnosť 1 kg

5 l     Hmotnosť 5kg