Tip Zväčšiť
  • 1 z 2
 

CLEAMEN 240 - NA RÚRY, GRILY, KONVEKTOM. 1,1KG

Neohodnotené
 

Prostriedok na odstránenie pripálenín z rúry, grilov, konvektomatov a digestorov.

Dostupnosť Skladom
9,50 €
7,92 € bez DPH
   
Kód tovaru 226
Značka Cormen
Kategória ČISTIACE PROSTRIEDKY
 

Prostriedok na odstraňovanie pripálenín z rúr, grilov, konvektomatov a digestorov.

Používa sa neriedený. Je nutné pracovať v rukaviciach. Je dôležité nechať prípravok so znečistením (mastnota, pripálenina) reagovať podľa intenzity znečistenia 5 až 20 minút.

Nepoužívať na hliník a materiály neodolné voči alkáliám.

Prípravok nanášajte na znečistený povrch grilov, sporákov, konvektomatov, digestorov, pomocou rozprašovača. Nechajte reagovať. Pokiaľ je možné znečistený povrch nahriať (max. na 40°C), potom je reakcia rýchlejšia. Po dobe pôsobenia povrch dobre umyte čistou vodou pomocou hubky a utrite do sucha. Odporúčame používať špeciálny CLEAMEN mobil set s mobilným rozprašovačom a fľašou na opasku. Je tiež vhodné použiť CLEAMEN tlakový rozprašovač pre pohodlnú aplikáciu prípravku.

 

1

2

3

dávka

Podľa miery znečistenia

Doba (min.)

5

10

15


Dávkovanie a riedenie v ml

Po zriedení výrobku na menej ako 30% roztoku, prípravok už nespadá do klasifikácie nebezpečných chemických látok.

Používajte dôsledne ochranné prostriedky ako ochranné okuliare a gumené rukavice.

NEBEZPEČENSTVO. Môže byť korozívny pre kovy. Spôsobuje ťažké popálenie kože a poškodenie očí.

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu

Uchovajte iba v pôvodnom balení. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/štít.

PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.

PRI STYKU S KOŽOU (s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou alebo sa osprchujte.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vypláchnite vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte  ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ STREDISKO/lekára. 

P501 – Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

1 l

Hmotnosť 1 kg

Hmotnosť 1 kg