CLEAMEN 241 - KONVEKTOMATY, GRILY 5,5 KG

Neohodnotené
 

Na odstránenie pripálenín z konvektomatov, grilov a častí vzduchových filtrov. Koncentrovaný penivý prostriedok na priame použitie.

Dostupnosť Skladom
34,50 €
28,75 € bez DPH
   
Kód tovaru 227
Značka Cormen
Kategória ČISTIACE PROSTRIEDKY
 

Koncentrovaný penivý prostriedok na priame použitie na odstraňovanie pripálenín z konvektomatov, grilov a častí vzduchových filtrov.

Používa sa neriedený alebo zriedený v pomere 1:5. Prostriedok je špeciálne upravený pre aplikáciu tlakovým rozprašovačom 360°. Nepoužívať na hliník a materiály neodolné alkáliám. Použitie: Tlakovým rozprašovačom 360° naneste prípravok na zahriate znečistené miesta (40-50°C) a nechajte reagovať podľa intenzity znečistenia 5 až 20 minút. Tlakový rozprašovač je chemicky odolný, celoplastový a dokáže pracovať i dnom hore. Pracujte v rukaviciach!

 

1

2

3

dávka

Podľa miery znečistenia

doba (min.)

5

10

15


Dávkovanie a riedenie v ml.

Údaje o nebezpečnosti:

NEBEZPEČENSTVO. Môže byť korozívny pre kovy. Spôsobuje ťažké popálenie kože a poškodenie očí.

Bezpečnostné pokyny:

Uchovávajte mimo dosahu detí. 

Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/štít.

PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.

PRI STYKU S KOŽOU (s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou alebo sa osprchujte.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vypláchnite vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte  ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ STREDISKO/lekára. 

P501 – Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

5 l

Hmotnosť 5,5 Kg

Hmotnosť 5.5 kg