CLEAMEN 251 - RUČNÉ UMÝVANIE RIADU 5L

Neohodnotené
 

Prostriedok na ručné umývanie riadu PROFI bez farbív a parfumu!

Dostupnosť Skladom
13,10 €
10,92 € bez DPH
   
Kód tovaru 231
Značka Cormen
Kategória ČISTIACE PROSTRIEDKY
 

Prostriedok na ručné umývanie riadu PROFI bez farbív a parfumu!

CLEAMEN 251 ručné umývanie riadu je profesionálny koncentrovaný umývací prostriedok určený pre umývanie riadu v prostredí veľkých kuchynských prevádzok. Vďaka svojmu zloženie Veľmi účinne odstraňuje mastnotu i najťažšie znečistenia z bieleho i čierneho riadu. CLEAMEN 251 neobsahuje žiadne farbivá ani parfumy. Dávkovanie na 10 l vody 20 az 40 ml cleamen-u 251.

Používajte dôsledne ochranné prostriedky ako ochranné okuliare a gumené rukavice.

NEBEZPEČENSTVO. Spôsobuje ťažké popálenie kože a poškodenie očí.

Bezpečnostné pokyny:

Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/štít.

P301+P330+P331 – PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.

PRI STYKU S KOŽOU (s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou alebo sa osprchujte.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vypláchnite vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte  ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ STREDISKO/lekára. 

P501 – Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

5 l

Hmotnosť 5 kg

Hmotnosť 5 kg