CLEAMEN 261-REŠTAURAČNÉ SKLO-TAB. 720 G

Neohodnotené
 

Obľúbený umývací prostriedok na umývanie pivných pohárov a všetkého reštauračného skla.

Dostupnosť Skladom
13,70 €
11,42 € bez DPH
   
Kód tovaru 233
Značka Cormen
Kategória ČISTIACE PROSTRIEDKY
 

Obľúbený umývací prostriedok na umývanie pivných pohárov a všetkého reštauračného skla. Tablety sú určené pre umývanie v tlakových umývačkách s oplachovačom. Návod na použitie: Pre umývanie teplou vodou nevyberajte tabletu z plastového obalu a vložte ju priamo do umývacej nádoby. Tá sa postupne rozpúšťa a uvoľňuje účinné čistiace látky. Pre umývanie studenou vodou tabletu vyberte z kalíšku.

Nebezpečné vlastnosti

Nebezpečenstvo. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. 

 

H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu

P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí.

Používajte ochranné rukavice/ochranné okuliare.

P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P301+P330+P331 – PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.

P305+P351+P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vypláchnite vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte  ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P501 – Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

72 ks

Hmotnosť 720 g

Hmotnosť 0.72 kg