CLEAMEN 320 - DEO TAB. DO PISOÁROV 1,5Kg

Neohodnotené
 

Tabletový čistiaci a deodoračný prípravok, ktorý je určený pre vkladanie do pisoárov.

Dostupnosť Skladom
15,50 €
12,92 € bez DPH
   
Kód tovaru 238
Značka Cormen
Kategória ČISTIACE PROSTRIEDKY
 

Čistiaci a deodoračný prípravok, vo forme tabliet, určený pre vkladanie do pisoárov. Tablety zabraňujú tvorbe usadenín, vodného a močového kameňa a slúžia k prevoňaniu priestoru toaliet. Tablety uvoľňujú príjemnú intenzívnu vôňu, ktorá neutralizuje nepríjemný zápach močoviny.

Nebezpečné vlastnosti

Nebezpečenstvo. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. 

 

H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu

P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí. 

Používajte ochranné rukavice/ochranné okuliare.

P210 – Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.

P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P301+P330+P331 – PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.

P305+P351+P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vypláchnite vodou.

Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte  ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody.

P501 – Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Hmotnosť 1,5 kg

Hmotnosť 1.5 kg