CLEAMEN 442 - NA PODLAHY KYSLÉ

Neohodnotené
 
od 4,80 €
od 4 € bez DPH
Značka Cormen
Kategória ČISTIACE PROSTRIEDKY
Zvoľte variant
Kód tovaru 244 • Hmotnosť/Objem: 1 l Vypredané 4,80 €
4 € bez DPH
   
Kód tovaru 245 • Hmotnosť/Objem: 5 l Vypredané 17,50 €
14,58 € bez DPH
   
 

Je vhodný pre upratovanie, kde dosahuje vynikajúce výsledky hneď po prvom použití. Účinne pôsobí na cementové zbytky, hlinky po maľovaní, cementové závoje, horečnaté a minerálne usadeniny - hrdzu a vodný či močový kameň. Poradí si s reliéfnou – protišmykovou dlažbou a vyšliapanými cestičkami v brúsených dlažbách.

Nepoužívať v kombinácii s výrobkami na báze aktívneho chlóru. Nepoužívať na materiály obsahujúce vápno alebo iné nekyselinovzdorné materiály ako napr. mramor, travertín, granit a pod. Aplikácia môže spôsobiť mierne zosvetlenie špár. Predíďte dlhodobému kontaktu s nerezovými kovmi. Nepoužívať na drevený a dyhovaný nábytok.

Povrch najskôr navlhčíme, a potom aplikujeme rozriedený roztok podľa miery znečistenia mopom alebo strojom. Po odstránení nečistôt je nutné povrch niekoľkokrát umyť čistou vodou a mopom. V prípade bežných upratovaní je vhodné povrch zneutralizovať ľahkým postrekom z tlakového rozprašovača Cleamen 110 a vyleštiť mikrovláknovým mopom.

 

Dávkovanie v ml podľa úrovne znečištenia pre postavebné upratovanie

●●

●●●

10L

50

100

200

pH roztoku

2,2

1,9

1,7

 

 

 

 

 

Dávkovanie podľa úrovne znečištenia v ml pre periodické a denné upratovanie

●●

●●●

10L

20

40

60

pH roztoku

2,6

2,3

 

 

2,1

 

Nepoužívať v kombinácii s výrobkami na báze aktívneho chlóru. Nepoužívať na materiály obsahujúce vápno alebo iné nekyselinovzdorné materiály ako napr. mramor, travertín, granit a pod. Aplikácia môže spôsobiť mierne
zosvetlenie pazúrov. Predíďte dlhodobému kontaktu s nerezovými kovmi. Nepoužívať na drevený a dyhovaný
nábytok.

Nebezpečné vlastnosti

NEBEZPEČENSTVO. Môže byť korozívny pre kovy. Spôsobuje ťažké popálenie kože a poškodenie očí.

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu

P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí.

Uchovajte iba v pôvodnom balení. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/štít.

 

P301+P330+P331 – PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.

P305+P351+P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vypláchnite vodou.

Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte  ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ STREDISKO/lekára. 

P501 – Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

1 l     Hmotnosť 1 kg

5 l     Hmotnosť 5 kg