CLEAMEN 450 - ODVÁPŇOVAČ PLÔCH 5L

Neohodnotené
 
Dostupnosť Skladom
14,90 €
12,42 € bez DPH
   
Kód tovaru 246
Značka Cormen
Kategória ČISTIACE PROSTRIEDKY
 

Odvápňovač bez zbytku likviduje problémové nánosy a zanecháva tieto plochy čisté. Výborne čistí kyselinovzdorné podlahové plochy ako je napr. nelesklá dlažba. Nepoužívať na vápencové povrchy (napr. teraco, mramor, travertín, pieskovec), lesklý a umelý kameň a lesklú dlažbu. Nepoužívať na drevo a laminát. Ďalej na nekyselinovzdorné povrchy a predmety, zvlášť hliník. Predísť dlhodobému kontaktu s nerezovými kovmi a kovmi všeobecne.  Použitie: Tlakovým rozprašovačom 360° naneste prípravok na znečistené miesta a nechajte reagovať podľa intenzity znečistenia 5 až 20 minút. Tlakový rozprašovač je chemicky odolný, celoplastový a dokáže pracovať i dnom hore. Pracujte v rukaviciach! Roztok môžete použiť pre strojnú i ručnú aplikáciu a povrch vždy dobre opláchnite vodou. 

 

 

Miera znečistenia

 

 

●●

●●●

gel nanesený padom

 

 

koncentrát

pH roztoku

 

 

0,5

 

 

 

 

1 L zpäňovací rozprašovač

150

250

500

pH roztoku

0,9

0,7

0,5

 

 

 

 

10 L vedro

100

200

 

pH roztoku

1,7

1,5

 


dávkovanie a riedenie v ml

Pokyny pre skladovanie:
> 5 °C < 25 °C. Chráňte pred mrazom. Skladujte v originálnych, dobre uzavretých obaloch, na suchom, chladnom
a dobre vetranom mieste. Poškodený obal vymeňte za nový.

Nebezpečné vlastnosti

NEBEZPEČENSTVO. Môže byť korozívny pre kovy. Spôsobuje ťažké popálenie kože a poškodenie očí.

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu

P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/štít.

 

P301+P330+P331 – PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.

PRI STYKU S KOŽOU (s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou alebo sa osprchujte.

P305+P351+P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vypláchnite vodou.

Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte  ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ STREDISKO/lekára. 

P501 – Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

5 l 

Hmotnosť 5 kg

Hmotnosť 5 kg