Tip Zväčšiť
 

KRYSTAL - NA PODLAHU S ALFA ALKOHOL

2 hodnotenia
 

Prípravok na podlahu s obsahom  Alfa alkoholu pre dokonalé čistenie a ochranu všetkých nesavých povrchov vrátane plávajúcich podláh.

od 3 €
od 2,50 € bez DPH
Značka Cormen
Kategória ČISTIACE PROSTRIEDKY
Zvoľte variant
Kód tovaru 402 • Hmotnosť/Objem: 5 l Skladom 12,50 €
10,42 € bez DPH
   
Kód tovaru 401 • Hmotnosť/Objem: 750 ml Skladom 3 €
2,50 € bez DPH
   
 

Prípravok na podlahu s obsahom  Alfa alkoholu pre dokonalé čistenie a ochranu všetkých nesavých povrchov vrátane plávajúcich podláh.

- umývanie podláh bez šmúh
- vhodný pre plávajúce podlahy
- zvýšená čistiaca sila Alfa alkoholu
- použiteľný na všetky druhy nesavých materiálov
- parfumovaný so sníženou penivosťou

Do 5 litrov čistiaceho roztoku dávkujte 1 polievkovú lyžicu.

Nebezpečné vlastnosti

H318 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu

P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí.

P280 - Používajte ochranné rukavice/ochranné okuliare. 

P301+P330+P331 – PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.

P305+P351+P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vypláchnite vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte  ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

STYK S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody.

P501 – Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Výstražný symbol nebezpečnosti: GHS 05

 

 

750 ml     Hmotnosť 750 g

5 l           Hmotnosť 5 kg