KRYSTAL - TEKUTÝ PIESOK,NA HRNCE

1 hodnotenie
 
od 3 €
od 2,50 € bez DPH
Značka Cormen
Kategória ČISTIACE PROSTRIEDKY
Zvoľte variant
Kód tovaru 416 • Hmotnosť/Objem: 600 g Skladom 3 €
2,50 € bez DPH
   
Kód tovaru 417 • Hmotnosť/Objem: 6 kg Skladom 17,50 €
14,58 € bez DPH
   
 

Tekutý piesok

- vyznačuje sa mimoriadnou čistiacou schopnosťou a to aj na veľmi znečistenom riade, pracovných a kuchynských 

   plochách a ostatných miestach v domácnosti  vrátane sporáku      

 Prípravok naneste na znečistené miesta, mäkkou hubkou vyčistite a opláchnite vodou.

600 ml      Hmotnosť 600 g

6 kg          Hmotnosť 6 kg

 

Nebezpečné vlastnosti:

H314 - Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu

P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí.

P280 - Používajte ochranné okuliare/ochranu tváre.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vypláchnite vodou.

Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte  ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

P501 – Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.