KRYSTAL - WC CLEANER ECO 750 ML

Neohodnotené
 
Dostupnosť Skladom
3,50 €
2,92 € bez DPH
   
Kód tovaru 426
Značka Cormen
Kategória EKOLOGICKÉ VÝROBKY
 

KRYSTAL WC cleaner (čistič) je vysoko účinný čistič toaliet a sanitárneho keramického zariadenia. Svojim zložením je predurčený k čisteniu keramických povrchov zvlášť tam, kde je tvrdá voda a zvýšený výskyt vodného kameňa. Pravidelnou aplikáciou tohto produktu úplne zamedzíte tvorbe nepríjemných farebných škvŕn, ktorých základom je práve vodný kameň. Na parfumáciu je použitá vysoko stabilná, ovocná vôňa.

Návod na použitie:

Prípravok nastriekajte na steny toaletnej misy, nechajte niekoľko minút pôsobiť alebo rozotrite kefou a spláchnite vodou.

Nebezpečné vlastnosti:

H290 - Môže byť korozívny pre kovy

H314 - Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu

P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovajte iba v pôvodnom balení. 

P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

PO POUŽITÍ: vypláchnite úcta. Nevyvolávajte zvracanie.

P305+P351+P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vypláchnite vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte  ich. Pokračujte vo

vyplachovaní. Okamžite volajte  TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

STYK S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody.

P501 – Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

750 ml

Hmotnosť 0,85 kg

 

Hmotnosť 0.85 kg
0,85 kg