CLEAMEN 231- STROJNÝ OPLACH RIADU 5L

Neohodnotené
 

Tekutý neutrálny oplachový a leštiaci prostriedok pre profesionálne umývačky riadu a skla.

Dostupnosť Skladom
24,90 €
20,75 € bez DPH
   
Kód tovaru 224
Značka Cormen
Kategória Kuchyňa
 

Koncentrovaný profesionálny prostriedok, ktorý bráni tvorbe stôp po mineráliách na umytom riade. Je vhodný ako druhá fáza (oplachovanie) po prostriedku CLEAMEN 230 strojné umývanie riadu a CLEAMEN 232 strojné umývanie riadu ACTIVE.

Použitie:

Pre strojný oplach s automatickým dávkovaním zrieďte dávkovacie čerpadlo podľa nameranej tvrdosti vody v roznedzí 0,2 – 1 g/liter vody.

Používajte dôsledne ochranné prostriedky ako ochranné okuliare a gumené rukavice.

Nebezpečenstvo.

Môže byť korozívny pre kovy. Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.  Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

 

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu

Uchovajte iba v pôvodnom balení. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/štít.

P301+P330+P331 – PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.

PRI STYKU S KOŽOU (s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou alebo sa osprchujte.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vypláchnite vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte  ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ STREDISKO/lekára. 

P501 – Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

5 L

Hmotnosť 5 kg

 

Hmotnosť 5 kg