CLEAMEN 232-STROJNÉ UMÝVANIE RIADU 6 KG

Neohodnotené
 

Výrobok pre profesionálne umývačky riadu. Vhodný na umývanie bieleho aj čierneho riadu a skla s ručným aj automatickým dávkovaním.

Dostupnosť Skladom
25,80 €
21,50 € bez DPH
   
Kód tovaru 261
Značka Cormen
Kategória Kuchyňa
 

Tekutý, bezfosfátový, vysoko koncentrovaný umývací prostriedok, určený pre jedno i viackomorové profesionálne umývačky riadu a skla. Je vhodný pre použitie v oblastiach s tvrdou vodou a spoľahlivo umýva i pri silnom znečistení.

Vyššia účinnosť prostriedku sa prejaví zvlášť pri odstraňovaní mastnoty a škvŕn od kávy a čaju. Dodáva extrémne vysoký lesk nerezovému riadu. Obsahuje aktívnu zložku DEZICHLOR.

Je nutné ho používať vždy v kombinácii s CLEAMENOM 231 strojný oplach riadu.

Nesmie sa používať na riad z farebných kovov a hliníka.

Hliníkový riad je nutné umyť ručne s prípravkom CLEAMEN 250, Krystal tekutý piesok na hrnce.

Používajte dôsledne ochranné prostriedky ako ochranné okuliare a gumené rukavice.

NEBEZPEČENSTVO. Môže byť korozívny pre kovy. Spôsobuje ťažké popálenie kože a poškodenie očí. 

H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu

Uchovajte iba v pôvodnom balení. 

P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/štít.

P301+P330+P331 – PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.

PRI STYKU S KOŽOU (s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou alebo sa osprchujte.

P305+P351+P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vypláchnite vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte  ich. Pokračujte

vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ STREDISKO/lekára. 

P501 – Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

 

6 kg

Hmotnosť 6 kg

Hmotnosť 6 kg