CLEAMEN 242 - KUCHYNSKÉ ODPADY 1L

Neohodnotené
 

Prostriedok s dezichlórom je určený k čisteniu odpadov zanesených tukmi a mastnotou.

Dostupnosť Skladom
4,50 €
3,75 € bez DPH
   
Kód tovaru 228
Značka Cormen
Kategória Kuchyňa
 

Prípravok je vhodný na kovové, keramické a umelohmotné povrchy. Používame ochranné pracovné pomôcky! Viditeľné bloky odtoku odpadu odstránime z výlevky mechanicky. Neriedi sa. Prípravok je nutné naliať priamo do odpadu. Nesmie prísť do styku s hliníkom. Nepoužívajte prípravok na iné účely než k akým je určený. Prípravok aplikujte priamo z fľaše do výlevky (do odpadu). Výrobok je novo vybavený s vložkou obmedzujúcou prietok. Uzáver má červenú farbu, ktorá odstraňuje prítomnosť agresívnych látok v produkte a obmedzovač spresňuje aplikáciu.

 

      Miera znečistenia

 

 

 

1

2

3

dávka

150

250

500

doba

 

 

 

(min.)

15

25

30

 

dávkovanie v ml

Používajte dôsledne ochranné prostriedky ako ochranné okuliare a gumené rukavice.

NEBEZPEČENSTVO. Môže byť korozívny pre kovy. Spôsobuje ťažké popálenie kože a poškodenie očí.

Bezpečnostné pokyny:

Uchovajte iba v pôvodnom balení. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/štít.

PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.

PRI STYKU S KOŽOU (s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou alebo sa osprchujte.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vypláchnite vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte  ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ STREDISKO/lekára. 

P501 – Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

1L

Hmotnosť 1,4 kg

Hmotnosť 1.4 kg