KRYSTAL - NA KÚPELNE ECO 750 ML S ROZPRAŠOVAČOM

Neohodnotené
 

Krystal na kúpeľne ECO je špičkový produkt kombinujúci vysokú účinnosť odstraňovania zbytkov mydiel, kozmetických prípravkov a vodného kameňa z čistených povrchov s maximálnou koróznou toleranciou voči všetkým kovovým doplnkom vybavenia kúpeľní.

Dostupnosť Skladom
3,50 €
2,92 € bez DPH
   
Kód tovaru 425
Značka Cormen
Kategória Na kúpelne, WC a odpady
 

Krystal na kúpeľne ECO je špičkový produkt kombinujúci vysokú účinnosť odstraňovania zbytkov mydiel, kozmetických prípravkov a vodného kameňa z čistených povrchov s maximálnou koróznou toleranciou voči všetkým kovovým doplnkom vybavenia kúpeľní. Vďaka svojmu unikátnemu zloženiu zanecháva po použití vysoký lesk a ochrannú polymérovú vrstvu. Pomocou tejto polymérnej technológii chráni povrchy pred tvorbou kryštalizačných centier vodného kameňa a zabraňuje špine v penetrácii do čistených povrchov.

Návod na použitie:

Prostriedok nastriekate na obklady, umývadlá, vodovodné batérie a pod. Nechajte niekoľko minút pôsobiť a opláchnite vodou.

 

UFI P220-Y02W-N002-P751

Identifikácia nebezpečnosti:

Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná v zmysle nariadenia 1272/2008/ES.

Výstražné slovo – POZOR

Klasifikácia podľa nariadenia 1272/2008/ES:

Nebezpečné vlastnosti:

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie oči

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu

P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí.

P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305+P351+P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P 501 – Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Výstražný symbol nebezpečnosti: GHS07

 750 ml

Hmotnosť 0,8 kg

Hmotnosť 0.8 kg