Tip Zväčšiť
 

CLEAMEN 102/202 - NEUTRAL. PACHOV S R 1L

Neohodnotené
 

Neutralizátor pachov a interiérový osviežovač.

Dostupnosť Vypredané
9,50 €
7,92 € bez DPH
   
Kód tovaru 204
Značka Cormen
Kategória PREVOŇANIE
 

Neutralizátor pachov a interiérový osviežovač.Dve varianty sviežej parfumácie pre vašu maximálnu spokojnosť (101/201, 102/202).

Účinne rozkladá pachy a zanecháva sviežu vôňu.

- Prípravok sa používa v spreji alebo pridaním do vody vo vedre.
- Prípravok možno rozprašovať koncentrovaný, alebo zriedený  na steny, nábytok (aj drevený), na textilné čalúnenie, závesy a žalúzie.
- Prípravok sa celkom odparí a po odparení nezanecháva zbytky ani škvrny, len v priestore zanechá príjemnú vôňu.
- Pri použití v umývacom roztoku zvyšuje parfumačný  účinok pri mopovaní, alebo vytieraní, možno použiť samostatne do vody, alebo spolu s čistiacimi prostriedkami        Cleamen a Krystal.
- Prípravok neutralizuje pachy v tkaninách, na interiérových plochách aj v priestore.

Nebezpečné vlastnosti

H225 – Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336 – Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu

P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí.

P210 – Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.

P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P301+P330+P331 – PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.

P305+P351+P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vypláchnite vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte  ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

1 l s rozprašovačom.

Hmotnosť 1 kg

Hmotnosť 1 kg