CLEAMEN 301/401- NEUTRAL. PACHOV S R 1L

Neohodnotené
 

Vysoko koncentrovaný prostriedok určený na neutralizáciu pachov.

Dostupnosť Vypredané
9,70 €
8,08 € bez DPH
   
Kód tovaru 239
Značka Cormen
Kategória PREVOŇANIE
 

Cleamen 301/401 neutralizátor pachov – sanitárny

Vysoko koncentrovaný prostiedok určený na neutralizáciu pachov

Výborne rozkladá pachy a zanecháva príjemnú sviežu vôňu v rovnakej parfumácii ako Cleamen 300/400. Preto je zvlášť určený do sanitárnych a umyvárenských oblastí. Pri použití v  umývacom roztoku nezanecháva olejové škvrny a zvyšuje parfumačný účinok umývacieho kúpeľa. Pri aplikácii rozprašovačom prípravok nerobí škvrny na nábytku a textiliách a priestor dlhodobo prevonia. Prípravok neutralizuje pachy v tkaninách i v priestore.

Aplikujte rozprašovačom do priestoru. Na väčšie plochy odporúčame tlakový rozprašovač. Pri ručnom umývaní mopom s vozíkom alebo vedrom pridajte do vedra.

 

 Úroveň prevoňania

1

2

3

sprejom

200

400

1 000

10 litrov

3

10

30

 

 

 

 


Dávkovanie a riedenie v ml

1 l s rozprašovačom.

Identifikácia nebezpečnosti:

Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná v zmysle nariadenia 1272/2008/ES.

Nestriekajte do otvoreného ohňa! Prípravok obsahuje prchavé a horľavé látky.

Výstražné slovo - Nebezpečenstvo

Nebezpečné vlastnosti

H225 – Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336 – Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu

P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí.

P210 – Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.

P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P301+P330+P331 – PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.

P305+P351+P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vypláchnite vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte  ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P501 – Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Výstražný symbol nebezpečnosti. GHS02, GHS07

Hmotnosť 1 kg

Hmotnosť 1 kg