• 1 z 2
 

KRYSTAL - OLEJ. OSVIEŽ. 750ml

Neohodnotené
 
od 5,70 €
od 4,75 € bez DPH
Značka Cormen
Kategória PREVOŇANIE
Zvoľte variant
Kód tovaru 439 • Farba: zelená Skladom 5,70 €
4,75 € bez DPH
   
Kód tovaru 440 • Farba: ružová Skladom 5,70 €
4,75 € bez DPH
   
Kód tovaru 438 • Farba: modrá Skladom 5,70 €
4,75 € bez DPH
   
Kód tovaru 437 • Farba: nová luxusná vôňa - Black Jack Skladom 6,50 €
5,42 € bez DPH
   
 

Vysoko účinný prostriedok na prevoňanie toaliet, kúpelní a verejných priestorov. Všestranné použitie. Nanáša sa na nesavé povrchy a zanecháva dlhotrvajúcu vôňu.

Použitie:

Nastriekajte do nádobky na WC kefu, alebo na vonkajšiu plochu toaletnej misy, či na keramické obklady a plochy, ktoré sú z nesavého materiálu.

Dostupný v štyroch vôňach:

- ružová - sladká vôňa (melón), 750 ml
- zelená - svieža (zelený čaj), 750 ml
- modrá - svieža ( more), 750 ml
- nová luxusná vôňa - Black Jack , 750 ml

Nebezpečné vlastnosti:

H225 – Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336 – Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu

P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí.

P210 – Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.

P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P301+P330+P331 – PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.

P305+P351+P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vypláchnite vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte  ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P501 – Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Hmotnosť 750 g