Zásady ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

 

I.

Základné ustanovenie

1.      Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je               REMPIK, s. r. o.,  IČO: 46 321 519 so sídlom v Trnave (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

2.      Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

         adresa:  REMPIK, s. r. o., Kornela Mahra 7882/6, 917 08  Trnava

         e-mail: obchod@rempik.sk

         telefón: +421 907 792 299

3.      Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

 

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1.      Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia vašej objednávky.

2.      Prevádzkovateľ spracováva vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

3.      Medzi spracovávané údaje patria predovšetkým nasledujúce kategórie osobných údajov:

•         Fakturačné údaje: meno, priezvisko, fakturačná adresa, e-mailová adresa, telefónny kontakt, adresa doručenia

•         Registračné údaje: údaje získané pri zakúpení produktov cez e-shop a vytvorení registrácie

•         Transakčné údaje: údaje o prijatých a odoslaných platbách

 

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1.      Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

·         plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,

·         oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,

·         váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

2.      Účelom spracovania osobných údajov je

·         vybavenie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť

3.      Zo strany prevádzkovateľa dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

4.     Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

IV.

Doba uchovávania osobných údajov

1.      Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

·         po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).

2.      Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1.      Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

·         Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy:

          Slovak Parcel Service, s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji

           IČO: 31329217

           DIČ: 2020351993

           IČ DPH: SK2020351993

           Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 3215/B.

           Packeta Slovakia s. r. o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

           IČO: 48136999

          DIČ: 2120099014

          IČ DPH: SK2120099014

 

·         Zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu  a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu:

          Shoptet a.s., prevádzkovateľ e-shopovej platformy,  Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, Česká republika

          IČ: 289 35 675         

          Zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel B vložka 25395

 

·         Zaisťujúce marketingové služby:

          Heureka Group a.s., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika

          IČ: 07822774
          DIČ: CZ07822774

          B 24131 vedená na Mestskom súde v Prahe

          Spoločnosti podieľajúce sa na expedícii platieb:

          GoPay, Planá 67, Planá, 370 01, Česká republika

          IČ: 26046768

          C/11030, vedená na Krajskom súde v Českých Budejoviciach

          

 2.      Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

 

                                        VI.

                                                                                                         Používanie súborov cookies

                                                                                                 

       Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa           následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

      Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú                    skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.

     Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:

     Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti         stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.

    Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky.                    Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším            predchádzajúcim súhlasom.

    Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú Vášmu záujmu a online                  správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s vaším predchádzajúcim súhlasom.

 

   Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným               cookies na webových stránkach.

   Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.

   Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho                     internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie iba niektorých.

  

  Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

  Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookie

 Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs

 Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookie

 Safari - https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac

 Opera - https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/

 Microsoft Edge - https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles

 

VII.

Vaše práva

1.      Za podmienok stanovených v Zákone máte

·         právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,

·         právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,

·         právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,

·         právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,

·         právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,

·         právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.

2.      Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.

                                                             

VIII.

Podmienky zabezpečení osobných údajov

1.      Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2.      Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

3.      Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

IX.

Záverečné ustanovenia

1.      Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2.      S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

3.      Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň vám zašle novú verziu týchto podmienok na vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25. 5. 2018.