Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového portálu

REMPIK, s. r. o.

Kornela Mahra 7882/6

917 08  Trnava

IČO: 46 321 519

IČ DPH: SK2023322378


Výpis z obchodného registra, Okresný súd Trnava: SRO 27994/T

č. živnostenského registra: 250-31117

 

Zodpovedná osoba a kontakt

Mgr. Marta Lenghartová

Mobil: +421 907 792 299

E-mail: obchod@rempik.sk

Web stránka: www.rempik.sk

 

Prijímanie objednávok prostredníctvom internetového e-shopu REMPIK

nonstop (24h denne). Na telefónnom čísle sme vám k dispozícií počas pracovných dní (pondelok až piatok) od 9.00 do 17.00hod.

 

 1. O registrácii

”Vyhlasujem, že osobné údaje slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe v e-shope REMPIK a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak použité.”

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

Zákaznícky účet

Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.

Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.

Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä  s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

 

 1. Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva


Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch:

Tovar sa už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou – e-mailom. Pokiaľ tovar nie je na sklade alebo sklade dodávateľa, budeme vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

Storno objednávky

Storno môžete poslať e-mailom, prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

 

 1. Druhy dopravy


REMPIK - rozvoz v rámci Trnavy

Rozvoz REMPIK sa uskutočňuje počas pracovného týždňa (Po – Pi  od 9,00 hod. do 17,00 hod). Po telefonickom dohovore je možné priviesť tovar nad 50,00 € s DPH aj v sobotu. Pred vypravením objednávky vás budeme kontaktovať. V prípade, že si zvolíte spôsob platby ”Prevodom” uskutočníme rozvoz až po pripísaní danej sumy na účet. Za rozvoz REMPIK neplatíte.

Preprava kuriérom

Tovar je doručovaný prepravnou balíkovou firmou: Slovak Parcel Service s.r.o.

Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške:

  0 - 0,99 kg á 5,90 €  s DPH

  1 - 4,99 kg á 7,40 € s DPH 

  5 - 9,99 kg á 9,50 € s DPH

10 - 14,99 kg á 11,- € s DPH

15 - 19,99 kg á 12, - € s DPH

20 - 24,99 kg á 13, - € s DPH

25 - 29,99 kg á 15,- €  s DPH

30 - 34,99 kg á 18,- €  s DPH

35 - 39,99 kg á 20,- €  s DPH

40 - 44,99 kg á 22,- €  s DPH

45 - 49,99 kg á 24,- €  s DPH

nad 50 kg     á 35,- €  s DPH 

 

+ dobierka á 1,00 € s DPH

Osobný odber

Tovar je možné vyzdvihnúť na výdajných miestach Zásielkovne (Packeta), alebo v Z - Boxoch po celom SlovenskuMaximálna hmotnosť zásielky je 15 kg.

 

Cenník:

0 - 5 kg á 5.- € s DPH

5,01 - 10 kg á 7,- € s DPH

10,01 - 15 kg á 10.- € s DPH

Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsobu dopravy.

Reklamácia zásielky je možná do 3 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

 

 1. Záruka


V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na tovare. Záručná doba na predávané výrobky je stanovená všeobecným právnym predpisom – Občianskym zákonníkom platným v čase predaja.

 

 1. Rozpor s kúpnou zmluvou – všeobecné informácie


V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len ”rozpor s kúpnou zmluvou”), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci alebo jej opravou, ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa neukáže opak.

 

 1. Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy


Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe  poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá v prípade zmlúv:

 • na poskytnutie služieb, ak ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
 • na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,
 • na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu.

Ako postupovať pri vrátení tovaru:

 • Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
 • Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu, zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom.

Ako zásielku pripraviť

Zásielka musí byť kompletná (vrátené príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy, prosím, použite baliaci papier či kartón tak, aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet, ktorý uvediete, a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie). Vyplňte formulár na odstúpenie od zmluvy /formular-na-odstupenie-od-zmluvy/

 

 1. Informácie o možnosti riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov a o podmienkach alternatívneho riešenia sporu:


Nakupujúci spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na adresu obchod@rempik.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2005 Z. z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa  § 3 zákona 391/2015 Z. z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určením podľa § 12 zákona 391/2015 Z. z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index en. htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu    á 20,- €. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky á 5,00 € s DPH.

 

 1. Doručenie a dodacie podmienky


Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny. Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom,  ktoré pri doručovaní vznikajú.

Tovar,ktorý je skladom vám bude doručený do 10 dní od prijatia objednávky. Tovar, ktorý nie je skladom do 20 dní.

Vašu objednávku sa samozrejme budeme snažiť vybaviť čo najrýchlejšie.

 

 1. Spôsob úhrady


Spôsob úhrady sa vyberie pred výberom dopravy.

 • Platba prevodom: pri výbere tejto možnosti obdržíte e-mail so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet.
 • Dobierka: objednaný tovar vám zašleme kuriérom spoločnosti Slovak Parcel Service s.r.o alebo prostredníctvom osobného odberu v Zásielkovni (Packeta)    a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti.

 

 1. Reklamácie


V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode  6 a v bode 11 zmluvných podmienok.

 

 1. Reklamačný poriadok


Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie, musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté, s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Ako postupovať

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie:

Zašlite výrobok na adresu ”kontaktná adresa”. Preprava je hradená stranou predávajúceho. Akonáhle budete vedieť, kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy, prosím, použite baliaci papier či kartón tak, aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov.

Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru predávajúcim obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený tak, aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu.

Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal (napr. paragón, záručný list a iné..).

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený.

O vybavení reklamácie budete informovaný e-mailom, prípadne sms. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaný o expedícii balíka a termíne doručenia.

Doručovanie

Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.

Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

 

 1. Ochrana osobných údajov


Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a emailovú adresu.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uchovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie alebo ktoré  sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci kedykoľvek odvolať písomnou formou.

Predávajúci neprichádza do kontaktu s informáciami o platobných kartách ani s informáciami o prihlasovacích menách ani heslách, ani kódoch zadávaných kupujúcim pri platbe za tovar. Za ochranu týchto údajov sú v plnom rozsahu zodpovední prevádzkovatelia platobných brán.

Účelom spracúvania osobných údajov:

 1. Vystavenie daňového dokladu – faktúry v zmysle zákona 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).
 2. Doručenie tovaru a identifikácia kupujúceho alebo oprávnenej osoby pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru (Slovak Parcel Service, s.r.o).
 3. Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru.
 4. Evidencia osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu.
 5. Evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií.

 

Záverečné ustanovenia

Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

V súlade s § 15 ods. 1 Zákona prevádzkovateľ, oznamuje dotknutej osobe tieto informácie:

 

Názov e-shopu: www.rempik.sk

Prevádzkovateľ:

REMPIK, s. r. o.

Kornela Mahra 7882/6, 917 08  Trnava,

IČO: 46 321 519, IČ DPH: SK2023322378

Odoslanie objednávky cez e-shop REMPIK, s. r.o. je podmienené potvrdením súhlasu objednávateľa s týmito VOP a súhlasu so spracúvaním osobných údajov objednávateľa a v zmysle definície uvedenej v § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Dozorný orgán:

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj 
Pekárska 23, 917 01  Trnava 1 
Odbor výkonu dozoru   
tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23    

Obchodné podmienky sú platné od 5. 10. 2018 do odvolania.

Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.